Trigoon

Stage

Aan het werk

Stage

In het tweede leerjaar wordt er een assessment voor stagegeschiktheid afgenomen. Als de leerling stagegeschikt is, mag hij/zij in het derde leerjaar beginnen met stage. Dit loopt door in het vierde leerjaar en het vijfde leerjaar.
  
De functie van stage in klas 3 is:
Kennismaken met arbeid. 
Het wennen aan arbeid.
Bekend raken met diverse werksituaties.
De stage is 1 dag per week.
 
De functie van stage in klas 4/5 is:
Uitbreiden van de praktische kennis.
Het toewerken naar arbeid.
Uitstromen met werk.
De stage begint met 2 dagen per week en kan in klas 5 worden uitgebreid naar 4 dagen per week.
 

metaal-2.jpg?>

Stagedocent (school)

De stagedocent Is vaak de mentor/docent van de 3e, 4e en 5e leerjaar en begeleidt de leerling op weg naar de arbeidsmarkt.
De stagedocent:
- gaat op zoek naar een geschikt stageadres.
- plaatst de leerling, maakt samen kennis.
- begeleidt de leerling op de stageplek.
- rondt tenslotte de stage af met een eindgesprek eindbeoordeling.
- gaat de stagedocent op zoek naar een arbeidsplaats voor de leerling. Door middel van een plaatsingsstage onderzoekt hij de juistheid van die plaatsing en laat bij geschiktheid de stage overgaan in betaalde arbeid.
 
De stagedocent kan advies geven over de verschillende subsidies die er zijn om leerlingen een goede kans op de arbeidsmarkt te geven.

Wettelijke regelingen

Als de leerling werkt in het kader van een stage wordt er een stageovereenkomst gesloten tussen het stagebedrijf, de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de stagedocent van de school.
 
Als de leerling 14 jaar is mag hij/zij 7 uur per dag stagelopen tussen 8.00 – 19.00 uur. Hij/zij verricht hulparbeid van lichte aard, werkt onder toezicht en het aantal werkzaamheden is beperkt.
Vooral bij technische stages zijn de veiligheidseisen van invloed op de werkzaamheden die hij/zij mag doen.
 
Wanneer de leerling 15 jaar is mag hij/zij 8 uur per dag stage lopen tussen 7.00 – 19.00 uur, ook op zaterdag maar niet op zondag.
Bij de technische stages zijn er nu meer werkzaamheden mogelijk. Er gelden strenge veiligheidseisen.
 
Is de leerling 16 of 17 jaar dan mag hij/zij hooguit 9 uur per dag stage lopen tussen 6.00 – 22.00 uur of 7.00 – 23.00 uur, ook op zaterdag. Als er op zondag gewerkt wordt, dan is zaterdag een vrije dag en hij/zij heeft minimaal 4 vrije zondagen per 13 weken. Hij/zij mag meer apparaten bedienen, maar echte zware en gevaarlijke nog niet. Wat nog niet mag, is ‘s nacht werken. 

Leerplicht

Wanneer de leerling 4 jaar praktijkonderwijs heeft doorlopen en een getuigschrift heeft ontvangen, is de leerling leerplichtvrij.
Inschrijven bij een ROC verandert niets aan deze status.

Nazorg

Heeft de leerling de school verlaten, dan kan er gebruik gemaakt worden van de nazorg. Deze nazorg wordt gegeven door de begeleider nazorg. Deze neemt in zekere zin het werk van de stagedocent over. Voor de inhoud van deze begeleiding verwijzen wij u naar de folder hierover.
We hebben als school een wettelijke verplichting van 2 jaar nazorg. 
 
Voordelen bij het in dienst nemen van een praktijkschoolleerling:
Praktijkschool leerlingen mogen zich laten registreren in het doelgroepenregister. Deze status biedt een werkgever een aantal voordelen:

Gratis no-risk polis

Het UWV betaalt het loon door bij uitval door ziekte, ongeacht de aard ervan. De werkgever dient de uitval binnen drie dagen bij UWV te melden. Als de werknemer (meer) arbeidsongeschikt wordt, betaalt de werkgever geen hogere premie WAO of WIA. De no-risk polis geldt voor vijf jaar (bij recht op Wajong: onbeperkt).

Stagelopen bij de praktijkschool