Trigoon

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Praktijkonderwijs en de lockdown

In deze verlengde lockdown voor scholen geldt dat er voor de praktijkscholen een uitzondering is gemaakt en dat er op school (praktijk)les kan worden gegeven. Nieuw is dat leerlingen zich ook onderling aan anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar. Wilt u dit nadrukkelijk met uw zoon/dochter bespreken?
 
Besluit: fysiek en online les
Als school nemen we onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk onderwijs te geven. We hebben besloten zowel online als op school onderwijs te geven. Alle leerlingen komen vanaf woensdag 20 januari een aantal dagdelen naar school om (praktijk)lessen te volgen.
Het onderwijs op de Praktijkschool vanaf 20 januari
We starten op 20 januari met de lessen volgens een nieuw rooster. De klassen worden in tweeën gedeeld, zodat leerlingen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. De ene helft krijgt ’s ochtends les en de andere helft ’s middags voor een aantal dagdelen per week, de week erop draaien we dit om. Leerlingen die ver moeten reizen, krijgen de mogelijkheid een hele dag op school te blijven. Omdat leerlingen slechts een dagdeel op school zijn, vervallen de pauzes.
 
Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, krijgen ze online les en opdrachten. Stages gaan waar mogelijk door. De mentor van uw zoon/dochter zal het rooster met u delen.
 
Waarom deze keuze?
Binnen de onderwijsteams en het crisisteam is ernstig nagedacht over wat goed is voor onze leerlingen (en indirect voor ouders) en wat goed is voor onszelf. We weten hoe belangrijk het voor onze leerlingen is om juist op een praktische manier te leren. Bovendien is het belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te leren. Vandaar dat we lessen op school aanbieden. We hebben besloten om de online lessen ook door te laten gaan, omdat deze in veel gevallen goed gaan en we dan meer onderwijsuren kunnen bieden. Voor de digitale lessen hoeven de klassen namelijk niet in tweeën gesplitst te worden. Voor leerlingen is het thuis soms lastig zich lang te concentreren of om op tijd in te loggen.
 
Vanwege de anderhalve meter is het niet haalbaar om alle leerlingen tegelijkertijd op school en in de klas te hebben. We hebben voor dagdelen op school gekozen en niet hele dagen omdat continuïteit voor praktijkschoolleerlingen belangrijk is. Op deze manier zijn leerlingen minimaal vier dagen per week bezig met school en/of stage.
 
Zorgen
We maken ons zorgen over de gezondheid van de docenten en de leerlingen (en indirect ouders). Niet voor niets zijn er nog steeds bepaalde richtlijnen zoals anderhalve meter afstand houden en de mondkapjesplicht. Het is daarom van belang dat iedereen zich houdt aan de anderhalve meter afstand en de hygiëne afspraken.
 
Ingang, uitgang en routes in school
In de school is er sprake van éénrichtingsverkeer. Met pijlen wordt duidelijk gemaakt hoe de leerlingen door de school mogen bewegen. Dit om de 1,5 meter in acht te nemen. Nogmaals: leerlingen dragen in school altijd hun mondkapje. Na de lessen gaan leerlingen direct naar huis. Ze mogen niet op school en in de omgeving van school blijven hangen. 
 
Criteria om thuis te blijven voor de leerling
Mocht een leerling (verkoudheids)klachten hebben, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft, zich laat testen en u school informeert. Wanneer gezinsleden van een leerling positief besmet zijn en/of koorts hebben, ook dan is het de bedoeling dat de leerling thuis blijft.
 
Hoe we er mee omgaan wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan, zodat een leerling met klachten niet onnodig lang op school blijft.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met school.

Thuisblijven bij
Het is van groot belang dat uw zoon/dochter bij één of meerdere van de volgende klachten thuis blijft:
neusverkoudheid
niezen en hoesten
keelpijn
moeilijk ademen/benauwdheid
koorts boven de 38 graden
plotseling verlies van reuk- of smaakvermogen
Advies is om je te laten testen als je klachten hebt.
Tot de uitslag van de test bekend is, blijf je thuis. Op www.ggdhollandsnoorden.nl is meer informatie te vinden over de aanmeldprocedure voor een test.
 
Uitleg over Corona maatregelen in andere talen
Op de website van de rijksoverheid is informatie te vinden over de Corona maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
 
Uitval lessen
Er zijn de afgelopen weken al een aantal lessen uitgevallen doordat personeel van onze school verkoudheidsverschijnselen heeft. Het advies is immers thuis te blijven bij klachten en je te laten testen. Door de lange wachttijden bij het testen, duurt het een aantal dagen voordat iemand zeker weet of er sprake is van Corona. Tot die tijd word je geacht thuis te blijven. We proberen daar waar mogelijk uitgevallen lessen te vervangen maar dit lukt lang niet altijd. We hopen op uw begrip voor de situatie. De VO-raad heeft bij  het ministerie een verzoek neergelegd om personeel van scholen voorrang te geven bij  het testen. Bij sommige gemeenten gebeurt dit al. In Hoorn is dit nog niet het geval.
 
Melden van Corona
De school zal u informeren wanneer er sprake is van Corona bij  een leerling of medewerker. Wij zullen in dat geval contact opnemen met de GGD en ons laten informeren hoe te handelen. 
 
Thuis lessen volgen
Indien mogelijk proberen we leerlingen die thuis zijn met milde klachten zoveel mogelijk te betrekken bij de lessen. Sommige leerlingen die thuis zijn, hebben deze week al  lessen kunnen volgen met hun mentor via Teams. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen die thuis zijn met milde klachten een aantal lessen per dag kunnen volgen via Teams. Ook opdrachten kunnen via Teams gemaakt worden.
 
Gesprekken op school
Nog steeds geldt dat bezoekers van de school en dus ook ouders een vragenformulier moeten in vullen. Deze vragenlijst ligt bij de ingang klaar. U kunt het daar ook achterlaten. Het formulier heeft tot doel dat de GGD snel contactonderzoek kan doen mocht iemand binnen de school onverhoopt besmet zijn geraakt met Corona.

Corona update 21-10-20

Persconferentie
Tijdens de herfstvakantie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor het onderwijs waren er geen directe aanpassingen. Het besluit over de horeca heeft echter wel invloed op sommige van onze stages.
 
Stage
Het besluit over de horeca heeft helaas gevolgen voor onze leerlingen die stage lopen in de consumptieve richting. Ook in de zorg kan er een spannende situatie ontstaan voor sommige stageplekken. De stagedocenten van de leerlingen die het betreft, nemen contact op met de bedrijven, leerlingen en natuurlijk met u als ouder(s)/verzorger(s) of hebben dit reeds al gedaan. Mogelijk zal uw zoon of dochter op de stagedagen de komende vier weken helaas thuis zijn, zolang de horeca gesloten is. Er worden op dit moment alternatieve thuisopdrachten ontwikkeld voor deze leerlingen. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met de stagedocent?
 
Dringend advies mondkapjes
Zoals al eerder is gecommuniceerd, is er een dringend advies om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de lessituaties en wanneer leerlingen zitten, kunnen de mondkapjes af. Deze regels gelden nog steeds. Verder zijn we in afwachting wat de Eerste Kamer gaat zeggen over het verplichten van de mondkapjes. Wilt u het belang van het dragen van een mondkapje met uw zoon of dochter nogmaals bespreken?
 
Geplande activiteiten
Sommige geplande schoolactiviteiten lijken nog ver weg maar we hebben in verband met voorbereidingen voor deze activiteiten een aantal besluiten genomen:
·         Normaal gesproken kan er op donderdagavond gedineerd worden in ons restaurant. Het restaurant kan helaas niet open. Daarom wordt er naar alternatieven gezocht zodat onze leerlingen bepaalde vaardigheden toch kunnen oefenen.
·         Sinterklaas zal in de eigen klas gevierd worden mits de regels dit blijven toestaan.
·         Een gezamenlijk kerstdiner met een heel leerjaar kan helaas niet doorgaan. Kerst zal  met de eigen klas gevierd worden in plaats met het hele leerjaar.
·         De schooldisco rond Valentijnsdag vervalt omdat de voorbereidingen hiervoor nu al plaats zouden moeten vinden. Er komt een leuk alternatief. Mocht het mogelijk zijn dan zullen we tegen het einde van het schooljaar een schooldisco organiseren.
 
Roosteraanpassingen
Ondanks de voorrang voor schoolpersoneel bij het testen op Corona, neemt het testen en wachten op de uitslag soms toch nog meerdere dagen in beslag. Helaas is lesuitval niet te voorkomen. Mochten er veel collega’s klachten krijgen of ziek zijn dan schakelen we over naar een rooster waarbij om de beurt een klas een dag vrij is. In de praktijk zal dit betekenen dat de klas van uw zoon/dochter eens in de maand een dag vrij is. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd, mocht dit het geval zijn.
 
Voorbereiding afstandsonderwijs
Ter voorbereiding van een eventuele lockdown zal er op dinsdag 3 november een studiemiddag zijn voor de docenten. De docenten worden voorbereid om digitaal les te geven (via Teams). Ook de leerlingen worden tijdens de lessen hier op voorbereid. Dit betekent dat uw zoon/dochter op dinsdag 3 november na het vijfde uur vrij is.
 
Informeren van ouder(s)/verzorger(s) over positieve testen
Wanneer op een school iemand positief getest is op Corona informeren we altijd ouder(s)/verzorger(s). Soms duurt dit een dag omdat we een protocol hebben dat we doorlopen, en dat vergt tijd. Allereerst informeren we de GGD, daar vragen we om advies. Daarnaast zoeken we zo scherp mogelijk uit of de leerling (of collega) besmettelijk was op school, en met wie hij of zij in contact is geweest. Ook dit kost tijd. We schrijven verschillende brieven (één voor alle ouders, één voor de ouders van de klas waar de leerling in zit of collega les geeft en één voor het personeel). Gelukkig hebben de twee situaties die we tot nu toe hadden, op school geen besmettelijke periode gehad.   
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
Oudergesprekken op school mag nog , mits er geen klachten zijn. Toch willen we onze voorkeur uitspreken dat we zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact hebben. 
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school.

Corona update 21-10-20

Bezoek externen op school
We willen bezoek met externen op school zoveel mogelijk beperken om het besmettingsgevaar op school zo klein mogelijk te houden. Afgelopen week zijn een aantal collega’s van ons in contact zijn geweest met iemand die achteraf besmet bleek te zijn met COVID-19. Ten tijde van het bezoek was nog niet duidelijk dat de persoon positief was.
 
Quarantaine
Voor ieders veiligheid zijn deze collega’s in quarantaine en het gevolg is helaas meer lesuitval. De GGD adviseert een quarantaine periode van tien dagen. De collega’s hebben nog geen klachten, waardoor zij op school niemand hebben kunnen besmetten.
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
In onze vorige update stond dat oudergesprekken op school nog door gingen. Deze week is besloten dat oudergesprekken alleen telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 

corona-rooster.jpg?>

Het nieuwe rooster

Vorige week bent u per brief op de hoogte gebracht van de nieuwe regels met betrekking tot de mondkapjesplicht. In deze brief werd een nieuw pauzerooster vermeld. Vandaag is gebleken dat dit nieuwe rooster voor teveel praktische problemen zorgt. Daarom is een nieuw rooster gemaakt, deze gaat vanaf woensdag 2 december in. Het rooster vindt u hiernaast. Vanaf woensdag 2 december gaan we met een nieuw rooster werken.
  
·         We eten voortaan allemaal in de klas, voor de pauze.
·         Tien minuten voordat de pauze start, geeft de docent aan dat je in de klas mag eten en drinken.
·         Daarna is er pauze en mag je, met mondkapje op, naar de aula of naar buiten (zonder mondkapje).
·         De pauze duurt 15 minuten. 

Mondkapjesplicht

Zoals bekend is gemaakt door het ministerie, is vanaf dinsdag 1 december 2020 het mondkapje verplicht voor iedereen binnen de school. Via deze brief informeren wij u over hoe de Praktijkschool met deze plicht omgaat.
 
Mondkapjes worden altijd op school en op het ATC gedragen, behalve:
-      Buiten op het plein.
-      In het lokaal, de gymzaal en pauzeruimte ATC.
-      Zittend aan een tafel in het OLC.
 
Pauze
Omdat het mondkapje in de aula niet af mag, wordt er vanaf nu niet meer gegeten en gedronken in de aula. In plaats daarvan eten en drinken de leerlingen met hun docent in het lokaal. Vanwege deze nieuwe regels is er ook een nieuwe pauze-indeling:
-      De pauze wordt verlengd van 20 naar 25 minuten.
-      De eerste 10 minuten worden gebruikt om samen in het lokaal te eten.
-      Daarna mogen de leerlingen 15 minuten naar de aula of het plein.
-      Op het plein mag wél gewoon gegeten worden.
 
Andere afspraken
-      Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee. Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen er bij hoge uitzondering één krijgen. Wordt een mondkapje vaak vergeten? Dan gaat de leerling naar huis om zijn/haar mondkapje op te halen.
-      Bij binnenkomst wordt er gesurveilleerd door docenten. Leerlingen die geen mondkapje dragen, worden gevraagd deze op te doen.
-      Kan uw zoon dochter vanwege gezondheidsredenen geen mondkapje dragen? Neem dan contact op met school, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met school.

Nieuwe lockdown

14 december hebben wij allen te horen gekregen dat de scholen tot 18 januari gesloten blijven. Voor de praktijkvakken mag een school ervoor kiezen lessen op school aan te bieden. Gezien de gezondheidsrisico’s voor leerlingen en personeel hebben we besloten dat voorlopig niet te doen. Wij kiezen voor ‘afstandsonderwijs’.
 
Dit betekent dat vanaf 16 december alle reguliere lessen vervallen. Alle klassen zullen deze week nog één keer met hun mentor via Teams samenkomen. Daarna start de kerstvakantie. Stages gaan tijdens de gehele lockdown periode indien mogelijk door. 
 
Op maandag 4 januari zijn de leerlingen nog vrij in verband met een studiedag voor personeel. Stages gaan deze dag indien mogelijk door.
 
Op dinsdag 5 januari starten leerlingen met de online-lessen via Teams op de laptop of telefoon. Bij de digitale lessen gelden dezelfde aanwezigheidsregels. Wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn, dient u hem of haar vooraf af te melden. Het is mogelijk dat uw zoon/dochter tijdens een digitale les de opdracht krijgt om zelfstandig aan de slag te gaan. Een lesdag wordt altijd weer gezamenlijk via Teams afgesloten.
 
Tijdens het afstandsonderwijs gelden een aantal regels:
-      Leerlingen die geen stage hebben, krijgen vervangende opdrachten van hun stagedocent.
-      We starten iedere lesdag om 09.00 uur en eindigen deze om 14.00 uur.
-      Leerlingen hebben hun camera aan en microfoon uit.
-      Er mag niet worden opgenomen of screenshots gemaakt. Net zoals in de klas mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer een leerling thuis les krijgt, gelden dezelfde regels als in de klas of op school. Leerlingen hebben getekend voor privacy bij de aanmelding.
 
Mentoren houden contact met de leerlingen via Teams. Met ouder(s)/ verzorger(s) houden zij contact via de telefoon en/of de mail. Naast de mentor kunt u ook voor zorgvragen contact opnemen met de ondersteuningscoördinator mw. Bosch:
ellen-anke.bosch@praktijkschoolwf.nl
 
Tot slot wens ik u, juist in deze bijzondere tijd, een hele fijne vakantie en fijne feestdagen. We hopen alle leerlingen vanaf 18 januari weer in goede gezondheid te mogen ontvangen!

Onze geslaagde kerstactie

We zijn zeer trots dat onze Kerstactie voor de voedselbank zo geslaagd is. leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen hebben ervoor gezorgd dat de voedselpaketten goed gevuld zijn. We haalden zelfs de krant.
 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201217_97171399
 

nhd-artikel.PNG?>