Trigoon

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.
 
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

Klachten

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. Op school worden de meeste klachten in onderling overleg goed afgehandeld. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt u van harte uitgenodigd uw ontevredenheid met de leerkracht, de mentor en/of de schoolleiding te bespreken.
Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is behandeld, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school.
 
De interne vertrouwenspersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, staat op de website van de schoolorganisatie  www.trigoon.wf
 
De interne vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de interne vertrouwenspersoon begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is afgehandeld. De vertrouwenspersoon lost uw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede afhandeling

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen

Naam: Kristien Poortman
Telefoonnummer: 0229-219487 / 06-44013571
E-mail: vertrouwenspersoon@praktijkschoolwf.nl
of kristien.poortman@praktijkschoolwf.nl
 
 
Naam: Juriaan Visser
Telefoonnummer: 0229-219487 
E-mail: vertrouwenspersoon@praktijkschoolwf.nl
 of juriaan.visser@praktijkschoolwf.nl
 

Contactgegevens externe contactpersonen

Ellen Labree en Inez Ursem zijn de externe vertrouwenspersonen voor de scholen waar een contract mee is afgesloten.
Zij zijn bereikbaar via:
GGD Hollands Noorden
t.a.v. externe vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
tel: 088-01 00 550 (maandag t/m vrijdag)

Formele klacht

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of ingediend worden bij de klachtencommissie.
 
Schoolbestuur
U kunt uw klacht sturen naar:
Stichting Trigoon
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 353
1620 AJ Hoorn
 
of
 
Stichting Trigoon is aangesloten bij de:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
 
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kun je ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.