Trigoon

Ons onderwijs

Onze visie

Wij stellen ons ten doel leerlingen van de praktijkschool ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen, zodat de leerlingen zich op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap verder kunnen ontplooien. 

school-inzicht.jpg?>

Beschrijving Praktijkschool in leerjaren

 
In het eerste leerjaar volgen de leerlingen veel algemene vakken. Het streven is om leerlingen minimaal 50 % van de vakken in praktijklessen aan te bieden. De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. 
 
In het tweede leerjaar worden er meer beroepsgerichte vakken aangeboden. De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. Aan het eind van het schooljaar behaalt de leerling het Certificaat Basisvorming. Aan het eind van het tweede leerjaar kiest een leerling - samen met de ouder(s) /verzorger(s)- praktijkvakken voor leerjaar 3. 
 
In het derde leerjaar gaat iedere leerling één dag in de week op stage. De stages zijn oriënterend op een beroepsrichting.               
Tevens volgt iedere leerling een Maatschappelijke Stage.  De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. Aan het eind van het derde leerjaar kiest een leerling - samen met de ouder(s) /verzorger(s) - twee beroepsrichtingen voor leerjaar 4.
  
In het vierde leerjaar gaat de leerling twee dagen per week op stage. De leerling volgt twee hoofdvakken praktijk, maar loopt in één richting stage. De leerling behaalt bewijzen die deel uitmaken van het examendossier.  In het vijffde leerjaar gaat de leerling drie dagen per week op stage. De andere twee dagen volgt de leerling theorie- en praktijklessen op school. De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. De leerling sluit het jaar af met een Proeve van Bekwaamheid. Tevens volgt er een eindgesprek (examen) waarbij het examendossier wordt besproken met een externe assessor. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, behaalt de leerling een Praktijkschooldiploma.
  
Indien mogelijk/wenselijk gaat aan het eind van het vijfde leerjaar de stage over in een plaats op de arbeidsmarkt. 

Beroepsrichtingen

 De beroepsrichtingen zijn:

 • Agrarisch
 • Techniek (metaal, bouw en installeren) 
 • Consumptief
 • Winkelpraktijk
 • Dienstverlening en zorg

Portfolio

Het portfolio is leidend in ons onderwijs en is iets waar de leerling trots op kan zijn. De leerling is daarom ook de eigenaar van het portfolio. De inhoud van het portfolio verschilt per leerling, maar bevat in ieder geval het volgende:

 • Bewijzen (certificaten)
 • Per vak een bewijs waar op afgetekend wordt wat de leerling heeft bereikt
 • Foto’s van prestaties
 • Werkbladen
 • Persoonlijke pagina/Curriculum Vitae
 • OPP (een op ontwikkeling gericht plan)
 • Voor meerdere vakken een overzicht met niveau (alleen bovenbouw) 

OPP

Iedere leerling op de praktijkschool heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat de doelen van de leerling en de voortgang van de doelen beschreven. Drie keer per jaar (ongeveer in oktober, februari en juni) wordt het OPP en de beschreven doelen besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek speelt ook het portfolio een belangrijke rol. Aan het eind van het schooljaar wordt het OPP door ouders ondertekend. Tijdens het OPP/portfoliogesprek in februari worden de doelen tussentijds besproken. 

Structuur

Sinds 2015 is er een curriculum Praktijkonderwijs, ontwikkeld door het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. In dit curriculum staat beschreven wat de leerdoelen zijn van het praktijkonderwijs. Het curriculum is te vinden in het meerjaren schoolplan. 

De drie Pijlers van ons pedagogisch handelen

Vanuit de psychologische basisbehoeften -autonomie, relatie en competentie- (Stevens, 1997) zijn door de praktijkschool drie pijlers ontwikkeld, iedere pijler is weer onderverdeeld in vijf ‘doelen’. Deze pijlers en doelen sluiten zowel aan bij onze schoolregels als de behoeften van onze leerlingen en zij dragen bij aan de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
 
Autonomie: ik ben iemand

 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn keuzes. 
 • Ik spreek de ander aan bij zijn naam. 
 • Ik durf te zeggen wat ik wil. 
 • Ik houd me aan de schoolregels. 
 • Ik los problemen handig op. 
 
Relatie: ik hoor erbij
 • Ik houd rekening met een ander. 
 • Ik accepteer de ander zoals die is. 
 • Ik luister als iemand iets vertelt. 
 • Ik praat Nederlands. 
 • Ik voel me veilig.  
 
Competentie: ik kan het!
 
 • Ik ben trots op mijn werk. 
 • Ik doe mijn best. 
 • Ik zet door. 
 • Ik heb plezier in mijn eigen kunnen. 
 • Ik neem mijn spullen mee. 

Domeinen

Domeinen zijn leergebieden rondom een bepaald thema. Er zijn vijf domeinen en elk domein wordt ieder leerjaar behandeld. De vijf domeinen waar we doelen voor ontwikkeld hebben op onze praktijkschool zijn:  

 • Domein Communicatie 
 • Domein Wonen
 • Domein Vrije tijd  
 • Domein Burgerschap  
 • Domein Werken

Onze missie

Leerlingen krijgen:

 • Begeleiding op maat en toeleiding naar arbeid
 • Persoonlijke begeleiding
 • Leerstof op maat
 • Mogelijk om door te stromen naar MBO/Entree opleiding
 • Breed aanbod praktijkvakken
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ambulante begeleiding en nazorg

Entree-onderwijs

We bieden in een aantal richtingen na het Praktijkschooldiploma een eigen Entree-opleiding aan.
Entree-opleiding staat voor een MBO-niveau 1 opleiding (in BOL- of BBL-vorm, dus leren en stage of leren en werk). Leerlingen kunnen zo na het PrO diploma een erkend MBO-diploma bij ons halen waarmee ze aan het werk kunnen of indien mogelijk verder kunnen leren op een niveau 2 opleiding van een ROC/AOC. De leerlingen kunnen kiezen voor verschillende entree-richtingen.
Wij kunnen niet zelf dit diploma uitgeven, maar werken hiervoor samen met de organisatie ORGB, een opleidingsinstituut dat bestaat sinds 2009 en gespecialiseerd is in het organiseren en uitvoeren van opleidingen.
De leerling komt minimaal één dag naar school gecombineerd met drie of vier dagen stage of werk bij een erkend leerbedrijf in de gewenste uitstroomrichting. De lessen zijn volledig gericht op het behalen van dit diploma.
Plaatsing in dit traject is gebaseerd op het advies van de mentor en alle betrokken docenten van het bovenbouwteam. De leerling moet een stageplek hebben, passend gedrag laten zien en kunnen werken naar referentieniveau 1F.
De richtingen waarvoor we nu een entree aanbieden zijn:

 • Verkoop en retail
 • Consumptief
 • Logistiek
 • Dienstverlening en Zorg